Janka Ochojska – Doctor Honoris Causa

Uroczystość nadania tytułu Doctora Honoris Causa Janinie Ochojskiej.

Janko,  jesteś  Wielka
–  tak  w pierwszym  doniesieniu  o  tym  dla  nas  doniosłym  wydarzeniu napisała redakcja opty.info,  teraz  natomiast  pełniejszą  relację  zdadzą  Wasi  wysłannicy.

Uroczystość  odbyła  się  w  auli  im.  prof.  dr  hab. H. C. Witolda  Zahorskiego  w  Katowicach – Ligocie  przy  ul.  Medyków  18.  Zgodnie  z  programem  po  wejściu  na  salę  pocztu  sztandarowego  SUM  i  tuż  za nim  orszaku  Dostojnych  Profesorów  –  Jego  Magnificencji  Rektora  prof.  Przemysława  Jałowieckiego,  Dziekanów  wszystkich  Wydziałów  oraz  profesorów  gości  z  innych  uczelni  śląskich uroczystość  rozpoczęła  się  odśpiewaniem hymnu  państwowego.  Następnie  J.M. Rektor  wygłosił  przemówienie inauguracyjne  kolejny  rok  akademicki  2017 – 2018,  które  było  wzbogacone  ilustracjami  ukazującymi się  na  ekranie  ponad  sceną.

Po  okolicznościowych  przemówieniach  przedstawicieli:   Sejmu,  Min. Zdrowia  i  Min. Szkol. Wyższego  dokonano immatrykulacji  wytypowanych  studentów  I  roku  ze  wszystkich  wydziałów uczelni.  Ślubowanie  studentów  odbierali  dziekani  Wydziałów,  po czym  dotknięciem  berła  następowało  przyjęcie  w  poczet  społeczności  studenckiej.

Są  okoliczności  doniosłe,  ale  przykre –  chwilą  ciszy  uczczono  pamięć  zmarłych  profesorów  w  ubiegłym  roku  akademickim  oraz  godnie  pożegnano  pracowników  SUM  odchodzących  na  emeryturę.  W  ich  imieniu  przemawiał  prof. Lech  Poloński.

Najbardziej podniosłym momentem – szczególnie  dla  nas,  było  ogłoszenie  przez  J.M. Rektora  P.  Jałowieckiego  decyzji  Senatu  Uczelni  o  nadaniu  Janinie  Ochojskiej – Okońskiej  Doctora  Honoris  Causa,  któremu  towarzyszyło  odśpiewanie  „Gaude  Mater  Polonia”.   Laudację  wygłosił  współwnioskodawca  prof.  dr  hab.  n.  med.  Michał  Tendera.  Na  ekranie  ukazywały  się  dodatkowo  w  telegraficznym  skrócie  wszystkie  ważniejsze  dokonania  prezes PAH.

Wielki  dyplom  z  nadaniem  godności  Doktora  H.  C.  przekazano  Doktor  Janinie  Ochojskiej  zwinięty  w  tubie,  oczywiście  jego  wręczenie  poprzedzono  odczytaniem  pełnej  formuły  spisanej  po  łacinie.  Po  długich  owacjach,  zgodnie  z  tradycją,  nowy  Doktor  H. C.  Janina  Ochojska  wygłosiła  wykład  inauguracyjny  pt.: „Wyzwania  pomocy  humanitarnej  w  związku  z  sytuacją  migracyjną  na  świecie.”   Wszyscy  zebrani  z  zainteresowaniem  spoglądali  również  na  ekran,  gdzie  ukazywały  się  zdjęcia  dokumentujące  działania  pomocowe  PAH  na  rzecz  migrantów  w  wielu  miejscach  zapalnych  współczesnego  świata.

Po  odśpiewaniu  tradycyjnego  „Gaudeamus”  uroczystość  zakończył  wymarsz  pocztu  sztandarowego  i   wyjście  Dostojnej  Świty  Profesorskiej  w  różnobarwnych  togach  i  biretach.

W  holu,  przed  aulą,  Doktor  Janina  Ochojska  odbierała  liczne  gratulacje,  które  złożyliśmy  Jej  również  i   my  –  Optymiści  obecni  na  uroczystości  (patrz  foto),   a  nadto  prezes  wpisał  się  do  wyłożonej  księgi  pamiątkowej.

Janeczko,  jesteś  dla  nas  wzorem,  podziwiamy  Ciebie,  cenimy  Twój  entuzjazm  i  pełne  oddanie  idei  pomocowej  bez  granic.