Wniosek o nadanie imienia Zenona Piszczyńskiego

Warszawa, dnia 06.02.2023 r.

Pani
Elżbieta Kozak
Prezes Zarządu
Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o.
Ul. Zamkowa 1, 66 – 200 Świebodzin

Dot.: nadania imienia Zenona Piszczyńskiego powstającemu Blokowi Rehabilitacyjnemu w LCO.

Szanowna Pani Prezes.
„Grupa Opty” – Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza w Świebodzinie, zrzeszające byłych pacjentów – wychowanków tutejszego Ośrodka, zgłasza propozycję, by nowemu pawilonowi wznoszonemu w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, z planem umieszczenia tam Oddziału Rehabilitacyjnego nadać imię magistra Zenona Piszczyńskiego.
Magister Zenon Piszczyński, odegrał w historii Ośrodka – tu odczytujemy wszystkie poprzednie formy działania wraz ze zmieniającymi się nazwami, którego obecne LCO jest spadkobiercą, – ogromną rolę, stanowiąc drugi filar tandemu Wierusz – Piszczyński. To właśnie ten tandem, wraz z zespołem oddanych współpracowników był autorem wszystkich osiągnięć w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji, rozsławiających w drugiej połowie XX wieku Ośrodek, by z małego prowincjalnego – wywindować do wyżyn światowej medycyny. Nadanie więc imienia Zenona Piszczyńskiego stanowić będzie godne upamiętnienie tych osiągnięć.

Magistra Zenona Piszczyńskiego do pracy w ówczesnym Zakładzie Leczniczo – Wychowawczym dla Dzieci Kalekich „Caritas” przyjął w 1951 roku pierwszy dyrektor, legendarny już doktor Mirosław Leśkiewicz. Nie istniały jeszcze modele rehabilitacji, nie było takiej specjalizacji, a pan Piszczyński był wykwalifikowanym magistrem wychowania fizycznego. Wprowadzony w zaproponowany przez dra Leśkiewicza proces leczenia oraz przywracania sprawności fizycznej, wraz z walką z traumatycznymi skutkami wojennymi, dokonał tytanicznej pracy samokształceniowej. Piszę te słowa by podkreślić włożony ogrom pracy, która doprowadziła do tak wspaniałego rozwoju osobistego i zawodowego.
W historii sportu niepełnosprawnych w Polsce podaje się, że to właśnie w Świebodzinie już od lat 50 – tych wprowadzono do zajęć rehabilitacyjnych różnorodne dyscypliny sportowe. Na szczególną uwagę zasługiwały wielodyscyplinowe igrzyska, które magister Zenon Piszczyński organizował w letnim ośrodku w pobliskich Przełazach.
W latach 60 – 70 będących wspaniałymi latami rozkwitu Ośrodka odbywały się kursy dokształcające dla lekarzy i rehabilitantów z całego kraju, wzięło w nich udział blisko 1000 uczestników. W literaturze o tamtym okresie pojawia się termin „Świebodzińska szkoła rehabilitacji”.
Zmieniały się i doskonaliły metody i formy rehabilitacji, warto prześledzić wszystkie etapy pracy, które związane były z dominującymi jednostkami chorobowymi leczonymi w Ośrodku: od kalectw wojennych, łącznie z ubytkami kończyn, poprzez przypadki po epidemii choroby Heinego – Mediny, do dominacji leczenia skrzywień kręgosłupa. Pion rehabilitacji blisko współpracował z pionem medycznym dając – po okresie rejonizacji, kompleksowe leczenie dzieci i młodzieży z całej Polski.
Magister Zenon Piszczyński kierował Blokiem Rehabilitacyjnym do 1975 roku, odsunięty od pracy z dziećmi – głównie z przyczyn politycznych, do emerytury – na którą odszedł w 1987 roku zajmował się rehabilitacją dorosłych w przychodni Ośrodka.

Warto jeszcze wspomnieć o drugiej pasji mgr Zenona Piszczyńskiego – o fotografii i filmie. Dokumentacją foto – filmową zajmował się już od 1953 roku. To w Świebodzinie wprowadzono wieloekranowe własne prezentacje towarzyszące wykładom lekarzy, czy rehabilitantów podczas licznych narad i szkoleń.
Obecne LCO jest bezpośrednim sukcesorem ogromnego dorobku foto – filmowego zdeponowanego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, a prowadzenie dokumentacji w oparciu o fotografie i film w tamtych czasach wymagały nie lada wytrwałości i wręcz pasji.
Pierwszym sławiącym Świebodziński Ośrodek filmem był wyróżniony dyplomem na IV Festiwalu Filmów Medycznych w Cannes w 1959 roku film pt.: „Leczenie rehabilitacyjne przypadków z wrodzonym brakiem kończyn górnych”. Realizowali go Zenon Piszczyński wespół z Ewą Zeyland Malawkę (późniejszą prof. nauk medycznych)
Przez 20 lat przy LORO istniał Amatorski Klub Filmowy „Lubusz”. Na odbywających się krajowych Festiwalach i Ogólnopolskich Konkursach Filmu Amatorskiego świebodzińscy twórcy pod wodzą mgr Zenona Piszczyńskiego zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia, pierwszym z nich był Puchar Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego za pozycję prezentowaną uprzednio w Cannes pt.: „Leczenie rehabilitacyjne przypadków z wrodzonym brakiem kończyn górnych” (X OKFA w Warszawie w 1962 roku).
W kolejnych latach AKF „Lubusz” przy LORO zdobywa niżej wymienione wyróżnienia:
– „Wyniki usprawniania kikutów Krukenberga u dzieci”- realizacja Zenon Piszczyński, uzyskuje III. nagrodę w kategorii filmów naukowo – oświatowych, XII OKFA, Lublin, 1964 rok.
– „Przenikanie” – realizacja Zenon Piszczyński, III nagroda na XXIII OKFA w Bydgoszczy w 1976 r.
– Podczas XXVI OKFA w Poznaniu w 1979 AKF „Lubusz” zdobywa:
– w Grupie Laureatów – I. nagrodę za film „Na zmianie”, – realizacja Zenon Piszczyński,
– w Grupie Zaawansowanej – III. nagroda za „Pierwszy dzień obozu”, – realizacja Paweł Wójcik, film ten zdobył też Nagrodę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu – za podjęcie tematyki dziecięcej i młodzieżowej.
AKF „Lubusz” na tymże Konkursie jest zdobywcą I. nagrody zespołowej dla Klubów.
Jeszcze podczas XXX OKFA w Poznaniu, w 1984 roku – Zenon Piszczyński z AKF „Lubusz” ze Świebodzina, zdobywa Grand Prix za film pt.: „Prawie normalka”.
Celowo wspominam te nagrody i wyróżnienia, gdyż w środowisku w Świebodzinie pamięta się szczególnie o „Świebodzińskich Kronikach Filmowych” realizowanych wiele lat przez zespół filmowców pod przewodnictwem magistra Zenona Piszczyńskiego, natomiast osiągniecia medyczne rozsławiały Ośrodek w kraju i poza jego granicami.
Wszystkie dokonania magistra Zenona Piszczyńskiego, którego 100. Rocznica Urodzin minęła 14 listopada ub. roku dodają splendoru Lubuskiemu Centrum Ortopedii im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie, a w sercach – wielu tysięcy pacjentów i wychowanków pozostaną na zawsze.

Do niniejszego pisma załączam kopię opracowania sylwetki pana magistra Zenona Piszczyńskiego, jakie „Grupa Opty” – Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza zamieściło wraz z zestawem licznych fotografii na ogólnodostępnej stronie internetowej www.opty.info.
Na odpowiedniku strony www.opty.info, na komunikatorze Facebook, nazwanym – Grupa Opty, – zawieszony został 01.02 2023 roku 17 minutowy film zmontowany z naszych zasobów archiwalnych.

Zwracam się do Pani Prezes, w imieniu „Grupy Opty”, z prośbą o przyjęcie naszej propozycji.

Z wyrazami szacunku.
Andrzej Medyński
e-mail: prezes@opty.info, tel.: 660 322 306

W załączeniu:
Sylwetka mgr Zenona Piszczyńskiego – opracowanie ze strony internetowej „Grupy Opty”.
Artykuł „Pawilon rehabilitacyjny będzie na czas” – przedruk z gazety Nasza Lubuska.

Do wiadomości z prośbą o wsparcie naszej propozycji:
Burmistrz miasta Świebodzin
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
Świebodziński Dom Kultury
Muzeum Regionalne w Świebodzinie
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie
Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” w Przełazach