Statut

S T A T U T
„Grupy Opty” – Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza

R o z d z i a ł  I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Grupa Opty” – Stowarzyszenie im. Lecha Wierusza
– zwane w dalszych postanowieniach statutu Grupą.
§ 2.
1. Grupa działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7
kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Grupa posiada osobowość prawną.
3. Grupa jest organizacją neutralną światopoglądowo i politycznie.
§ 3.
Terenem działalności Grupy jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto
Świebodzin.
§ 4.
Grupa może być członkiem innych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 5.
Grupa używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6.
Działalność Grupy opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
Grupa może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł  II.
Cel i środki działania.
§ 7.
Celem działania Grupy jest:
– integracja byłych pacjentów Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Ortopedycznego w
Świebodzinie – ( jego wcześniejszych i późniejszych nazw i form działania ) – zwanego dalej
Ośrodkiem oraz jego pracowników w oparciu o zasady przyjaźni i wzajemnej pomocy.
– kształtowanie opinii społecznej odnośnie miejsca osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
– popularyzowanie osiągnięć medycznych i wychowawczych Ośrodka,
– propagowanie turystyki krajoznawczej wśród osób niepełnosprawnych,
– popularyzowanie wiedzy o historii i teraźniejszości Ziemi Świebodzińskiej.
§ 8.
Grupa realizuje swoje cele poprzez:
– działanie popularyzatorskie w szerokich kręgach społecznych idei pełnego uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym,
– współdziałanie z instytucjami i organizacjami o zbliżonych z Grupą celach działania.
– organizowanie i udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw
członków Grupy,
– organizowanie życia towarzyskiego członków w formie spotkań towarzyskich, wycieczek
krajoznawczych, turystycznych, imprez społeczno – kulturalnych i rozrywkowych,
– rozwijanie różnorodnych form współpracy koleżeńskiej.

R o z d z i a ł  III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 9
Członkowie dzielą się na :
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 10.
Członkami zwyczajnymi Grupy mogą być osoby pełnoletnie, które przez oświadczenie
zadeklarowały przystąpienie do Grupy w celu realizacji jej zadań statutowych i jednocześnie
spełniają jeden z warunków:
– były pacjentami Ośrodka,
– pracują lub pracowały w tymże Ośrodku,
– są osobami bliskimi osób wymienionych w ust. 1.
§ 11.
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie deklaracji złożonej do Rady
Grupy, która w tej sprawie podejmuje uchwałę zwykłą większością głosów.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Grupy,
2. korzystania z dorobku, majątku i pomocy oraz wszelkich form
działalności Grupy na zasadach ustalonych przez Radę Grupy.
3. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Grupy,
4. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Grupy.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania czynnego udziału w życiu i działalności Grupy,
2. przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz i regulaminów
wewnętrznych Grupy,
3. regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje na
piśmie wspieranie w sposób finansowy, rzeczowy, bądź merytoryczny działalność Grupy.
Osoba prawna działa w Grupie poprzez swojego przedstawiciela.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały
Rady Grupy.
§ 15
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Grupy. Poza tym posiadają takie
same prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 16
Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał
władz Grupy, a w miarę możliwości – brania udziału w działalności Grupy. Ponadto
członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
§ 17
Członkowie wspierający i honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 18
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji , złożonej na ręce Rady Grupy,
2. wykluczenia przez Radę Grupy z powodu:
a. łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Grupy, działania na
szkodę Grupy oraz istotnego naruszenia przez członka norm prawnych
lub etycznych.
b. nieusprawiedliwionego zalegania z płaceniem składek lub
niewywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań przez okres 2 lat,
3. przyczyn naturalnych – z powodu śmierci członka,
4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę
prawną.
§ 19
Od uchwały Rady Grupy w sprawie pozbawienia członkostwa zgodnie z § 18 ust. 2
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od
otrzymania decyzji Rady Grupy . Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest
ostateczna.

R o z d z i a ł  IV.
Władze Grupy.
§ 20
Władzami Grupy są:
1. Walne Zgromadzenie członków Grupy.
2. Rada Grupy,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 21
Kadencja władz Grupy trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się zwykłą większością głosów, w
głosowaniu jawnym.
§ 22
Władze wybieralne Grupy mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce
ustępujących w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie
może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 23
1. Uchwały wszystkich władz Grupy zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy udziale co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, chyba że
dalsze postanowienia stanowią inaczej.
2. Uchwały władz Grupy mogą być podejmowane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, pod warunkiem powiadomienia wszystkich uprawnionych do głosowania.
A. Walne Zgromadzenie członków Grupy.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie członków Grupy jest najwyższą władzą Grupy. Walne Zgromadzenie
może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem
nowoczesnych dostępnych technik informatycznych, umożliwiających stwierdzenie udziału i
tożsamości uczestnika.
§ 25
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie Grupy,
2. z głosem doradczym – zaproszeni goście.
§ 26
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Rada Grupy raz na 4 lata,
zawiadamiając co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać I
i II termin Zgromadzenia, jego miejsce i porządek obrad.
§ 27
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:
1. przez Radę Grupy z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Grupy .
Rada Grupy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy w terminie 30 dni od
daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
§ 28
Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków wymagany jest w I -szym terminie
udział co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwały podjęte w II
– gim terminie są prawomocne bez względu na ilość biorących udział w głosowaniu, – jeżeli
statut w dalszych postanowieniach nie stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego obrad.
§ 29
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Grupy,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Grupy,
4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Grupy i Komisji Rewizyjnej,
5. udzielanie Radzie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Grupy
oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Grupy i Komisję
Rewizyjną,
8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Grupy,
9. nadawanie godności członka honorowego Grupy na wniosek Rady Grupy,
10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Grupy i przeznaczeniu jej majątku,
11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz Grupy.

B. Rada Grupy.
§ 30
Rada jest najwyższą władzą Grupy w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
§ 31
1. Rada składa się z 5 – 7 członków.
2. Rada wybiera ze swojego grona: Prezesa, v – ce prezesa, sekretarza i skarbnika.
§ 32
Posiedzenia Rady Grupy odbywają się w miarę potrzeby, na wniosek przynajmniej jednego
członka Rady, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
§ 33
Do zakresu działania Rady Grupy należy:
1. realizacja celów Grupy,
2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Grupy,
3. uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych
4. sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych,
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Grupy,
6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Grupy,
7. reprezentowanie Grupy na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
8. przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych i członków wspierających,
9. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad zwalniania z nich.
§ 34
Rada rozstrzyga spory w obrębie Grupy.
§ 35
W przypadku naruszenia przez członka Grupy postanowień niniejszego statutu,
regulaminów lub uchwał władz Grupy Rada ma prawo zależnie od okoliczności:
1. zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w
określonym terminie,
2. odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
3. zawieszenie w prawach członka Grupy na okres do 1 roku,
4. wykluczenie z Grupy.
Uchwały Rady Grupy wraz z uzasadnieniem doręcza się zainteresowanym.

C. Komisja Rewizyjna Grupy.
§ 36
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Grupy.
2. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 – 5 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
§ 37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Rady, a w szczególności gospodarki finansowej Grupy,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Rady.
4. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków lub
posiedzenia Rady Grupy w uzasadnionych przypadkach,
5. składanie wniosków o absolutorium dla Rady Grupy,
6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 38
1. Komisja Rewizyjna ma prawo zawiesić uchwałę Rady Grupy, jeżeli jest sprzeczna z
prawem lub statutem Grupy,
2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną poważnych uchybień w działalności
Rady Grupy może ona zażądać zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Grupy.
§ 39
Kontrola całokształtu działalności Grupy odbywa się co najmniej raz w roku.

R o z d z i a ł  V.
Majątek Grupy.
§ 40
Na majątek i fundusze Grupy składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. wpływy z działalności statutowej,
3. dotacje i subwencje,
4. darowizny i zapisy,
5. inne dochody, w tym z ofiarności publicznej.
§ 41
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia w sprawach majątkowych Grupy
wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków Rady Grupy lub innych osób
upoważnionych przez Radę Grupy.

R o z d z i a ł  VI.
Zmiana statutu i rozwiązanie się Grupy.
§ 42
Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Grupy przez
Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy udziale
co najmniej połowy członków w I – szym terminie, a w II – gim terminie – większości 2/3
głosów obecnych członków.
§ 43
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Grupy Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Grupy.
§ 44
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Grupy, nie uregulowanych w statucie,
mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr. 79, poz. 855, z późn. zm.).

Za zgodność : prezes Rady Grupy Andrzej Medyński
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
członek Rady Grupy – skarbnik Maria Dziubińska
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

———————————————————————————————————————–